Vi söker alltid en perfekt balans mellan risk och avkastningspotentialBLI MEDLEM


Investeringar i onoterade tillväxtbolag innebär oftast större möjligheter, högre avkastningspotential och chans till en god värdeutveckling – men ofta också en högre risk. Därför måste rätt bolag väljas. Vi gör urvalet, analysen och granskningen. Rätt entreprenör förstår också vikten i att välja rätt investerare som kan bidra med annat än bara kapital.

Axilium har den kunskap, kompetens och engagemang som entreprenören söker. Vi ser till att göra vårt yttersta för att bolaget ska nå sin maximala potential och att aktieägarna ska få så bra avkastning som möjligt.Investera i intressanta, onoterade tillväxtbolag


Vi erbjuder aldrig medlemmarna i investerarnätverket en investering vi själva inte känner oss trygga med.

Vi utvärderar cirka 200 investeringserbjudanden per år. Vi granskar bolagens affärsidé, produkt, personerna bakom, marknadsförutsättningar och affärsmodell. På de slutliga kandidaterna genomförs en rigorös due diligence-process. Axilium investerar i några få av dem. Efter att vi gjort en investering och jobbat med bolaget en tid för att försäkra oss om potential och framtidsutsikter, erbjuds medlemmarna i det slutna investerarnätverket att bli delägare. Vi är ofta en relativt stor extern ägare i bolaget och engagerar oss exempelvis genom ett aktivt deltagande i styrelsen.
vision


Att göra det möjligt för fler att investera i onoterade, innovativa tillväxtbolag.aMBITION


Vi tar första och största risken själva.

Axilium gör det initiala jobbet och genomför alltid den första investeringen med eget kapital. Vi engagerar oss hårt i bolaget, för att det ska lyckas. När bolaget uppnått vissa milstolpar och uppfyllt uppsatta mål under inkubationstiden – och är redo för rejäl tillväxt – erbjuds medlemmarna i investerarnätverket att bli delägare. Medlemmens investering sker i det holdingbolag som i sin tur äger aktier i investeringsobjektet. Vi rekommenderar alltid medlemmarna i nätverket att se denna typ av investering som en extra krydda i en för övrigt väl balanserad investeringsportfölj.kompetens


Yale-modellen går ut på att ha en investeringsportfölj där investeringarna sprids mellan olika typer av tillgångar, och därmed minskar den totala risken samt ger en jämnare avkastning över tid. Modellen för kapitalförvaltning är utvecklad av Yale University i USA som är en av världens mest framgångsrika kapitalförvaltare. Andelen onoterat i Yales investeringsportfölj har ökat från 5% 1986 till runt 25% idag. Det är ett exempel på att investeringar i onoterade aktier och företag har fått allt större betydelse. De investeringar som Axilium erbjuder ger en bra diversifiering, även om de också påverkas av allmänna marknadskrafter. När marknaden har det tufft ger börsen ingen glädje, men det finns alltid innovativa bolag som lyckas även under dessa perioder, ibland just på grund av marknadsläget som tvingar fram nya innovationer.

uppdrag


Vi fokuserar på investeringar i startups som uppfyller våra grundkriterier; global skalbarhet, hög innovationsfaktor och att rätt entreprenörer är involverade. Vi siktar på bolag som med innovationer och ny smart teknologi på något sätt kan förändra världen, bidra med samhällsnytta, effektivisera en verksamhet, eller förbättra människors levnadsvillkor och göra livet lite enklare.